Universitat Rovira i Virgili

Ajuts específics del programa

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d'Estudis Humanístics de la URV concedeix cada curs acadèmic ajuts econòmics específics (modalitats A i B) tant als doctorands com als directors de tesi.

La comissió acadèmica avaluarà les sol·licituds i atorgarà una determinada quantitat als projectes seleccionats en funció del fons de què es disposi i dels criteris d'assignació en cada cas.

Aquests ajuts s'estructuren en tres categories:

  1. Ajuts econòmics en el marc del programa de doctorat d'Estudis Humanístics de la URV, destinats tant a alumnes de doctorat com a directors de tesi.
  2. Ajuts de mobilitat per a estudiants de doctorat del programa d'Estudis Humanístics de la URV, amb un import màxim de 1.500 €.
  3. Ajuts de fins a 600 € per dur a terme altres activitats dels doctorands, per tal de fomentar que els doctorands organitzin  activitats acadèmiques que repercuteixin en la seva formació com a tals.

CONVOCATÒRIA D'AJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN ESTUDIS HUMANÍSTICS DE LA URV


1. Requisits


Per poder sol·licitar aquests ajuts cal:
a) Ser doctorand o director de tesi del programa de doctorat en "Estudis humanístics" de la URV
b) Presentar la documentació acreditativa de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajut


2. Tramitació de l'ajut


2.1 Els sol·licitants que compleixin els requisits i vulguin sol·licitar un ajut podran obtenir l'imprès normalitzat de sol·licitud en el document anomenat "Formulari tramitació ajut Modalitat A" (per a doctorands) i "Formulari tramitació ajut Modalitat B" (per a directors de tesi) del Moodle.


2.2. Les sol·licituds de l'ajut, així com la documentació adjunta s'han de presentar, segons el model normalitzat, davant el Registre General de la URV; s'han d'adreçar a la presidenta de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d'Estudis Humanístics. No s'acceptarà cap sol·licitud que no sigui tramitada per aquesta via.


2.3. Hi ha dos terminis per a la presentació de sol·licituds, abans del 31 de maig i abans del 30 de novembre.


3. Documentació


Els sol·licitants hauran de presentar:
1. L'imprès de sol·licitud apropiadament emplenat.
2. Rebuts, factures o tiquets originals a cobrar.
3. Fotocòpia del compte corrent on es vol rebre l'ingrés, en el qual el sol·licitant ha de constar com a titular o cotitular.
4. Fotocòpia del DNI del/s sol·licitant/s.
5. Fotocòpia de la matrícula del curs vigent del/s sol·licitant/s.
Si es tracta de participació a reunions científiques (congressos, col·loquis, etc.), a més els sol·licitants hauran de presentar:
6. Memòria de l'activitat duta a terme durant el congrés.
7. Programa del congrés al qual s'ha assistit.
8. Certificat d'assistència.


4. Avaluació de les sol·licituds


La Comissió acadèmica del programa de doctorat en "Estudis humanístics" de la URV avaluarà les sol·licituds i atorgarà unes determinades quantitats als projectes seleccionats en funció del fons del qual es disposi i dels criteris d'assignació en cada cas.


5. Aclariments


Correspon a la Comissió acadèmica del programa de doctorat en "Estudis humanístics" de la URV l'aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d'aquestes bases.

Bases de la convocatòria

Formulari de sol·licitud per a doctorands

Formulari de sol·licitud per a directors de tesi


AJUT DE MOBILITAT PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT DEL PROGRAMA D'ESTUDIS HUMANÍSTICS DE LA URV

Preàmbul:

La mobilitat esdevé un procés clau per a la formació del personal investigador, i una oportunitat per a la consolidació i l'especialització.

Les beques per a estades curtes a l'estranger són una eina de suport a la qualitat i a la internacionalització de la recerca per al personal investigador en fase de recerca de la tesi doctoral, l'estada a centres, universitats o grups de reconegut prestigi ha de suposar una millora per al seu projecte predoctoral.

Objecte:

Atorgar ajuts de mobilitat predoctorals per tal de dur a terme estades de recerca de curta durada en universitats o entitats dedicades a la recerca de fora de l'estat espanyol.

Queden excloses d'aquesta convocatòria les sol·licituds dirigides a l'assistència a reunions, seminaris, cursos o congressos.

Sol·licitants:

Poden beneficiar-se d'aquesta modalitat les persones sol·licitants que en la data de presentació de sol·licituds i

mentre duri l'estada compleixin els requisits següents:

a) Estar desenvolupant la tesi doctoral dins del Programa d'Estudis Humanístics de la URV.

b) Dur a terme l'estada de recerca a l'estranger abans de dipositar la tesi doctoral.

c) No gaudir d'un programa de formació de personal investigador que inclogui borses de viatge.

d) Les persones que hagin obtingut el títol de llicenciatura, grau, màster o equivalent fora del sistema universitari català no poden realitzar l'estada al mateix país en què han obtingut qualsevol d'aquests títols.

Durada:

Les estades de recerca han de tenir una durada d'1 a 6 mesos.

Les estades es podran iniciar abans de la publicació de la resolució d'atorgament de la convocatòria.
Import:
L'ajut en concepte de despeses de desplaçament i d'estada és d'un màxim de 1.500 €

Lloc de presentació de l'ajut:

Les sol·licituds de l'ajut, segons el model normalitzat, davant el Registre General de la URV; s'han d'adreçar a la presidenta de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d'Estudis Humanístics. No s'acceptarà cap sol·licitud que no sigui tramitada per aquesta via.

Documentació:

El formulari es pot emplenar en català, castellà o anglès.

L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i els documents annexos següents, que s'han d'adjuntar al formulari:

a) Document annex de la sol·licitud ("Formulari ajut mobilitat"). Aquest document inclou les dades relatives al currículum de la persona candidata, a l'historial científic de la persona investigadora, grup o departament d'acollida i al projecte o activitat de recerca que es vol desenvolupar.

Termini de presentació de sol·licituds:

Hi ha dos terminis per a la presentació de sol·licituds, abans del 31 de maig i abans del 30 de novembre.

Bases de sol·licitud ajuts mobilitat

Formulari de sol·licitud


AJUTS PER DESENVOLUPAR ALTRES ACTIVITATS DELS DOCTORANDS

Bases de la convocatòria

Formulari de sol·licitud