Universitat Rovira i Virgili

Durada dels estudis

La durada dels estudis és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar des de l'admissió dels doctorands al Programa fins a la presentació de la tesi doctoral.

No obstant això, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar la dedicació del doctorand a temps parcial, a petició de la persona interessada. En aquest cas, els estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l'admissió al Programa fins a la presentació de la tesi doctoral.

En el cas d'estudis a temps complet, si transcorregut l'esmentat termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del Programa pot autoritzar la pròrroga del termini per un any més, que excepcionalment es pot ampliar per un altre any addicional, en les condicions establertes en el corresponent programa de doctorat. En el cas d'estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més, que així mateix i excepcionalment, es pot ampliar per un altre any addicional.

Als efectes del còmput del període anterior, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent, que cal justificar.

Així mateix, els doctorands poden sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa i justificada davant d'aquesta comissió, que s'ha de pronunciar sobre la procedència d'accedir al que sol·liciten els doctorands.

Els doctorands als qui s'ha anul·lat la matrícula per impagament o altres motius establerts a la normativa constaran com si aquell curs no haguessin formalitzat la matrícula, als efectes de durada dels estudis.