Universitat Rovira i Virgili

Supervisió de la tesi

La URV compta amb un Codi de Bones Pràctiques en Investigació, Formació per a la Investigació, Desenvolupament i Innovació de la Universitat Rovira i Virgili, que vetlla per la qualitat, el rigor i l'eficiència de la seva recerca.

El director o directora de tesi és el màxim responsable de conduir el conjunt de les tasques de recerca del doctorand o doctoranda. Amb l'autorització prèvia de la Comissió Acadèmica del Programa, la tesi pot ser codirigida per altres doctors quan hi hagi raons acadèmiques que ho justifiquin. El doctorand també podrà comptar amb el suport d'un tutor de tesi.

Generalment, el tutor i el director de tesi seran la mateixa persona, però si no és el cas, les seves funcions seran:

- Tutor: És el responsable del seguiment de la formació del doctorand i la seva orientació en relació a allò establert pel programa de doctorat. És també qui valida les activitats del Document d'Activitats del Doctorand.

- Director: És el responsable del disseny i seguiment de les activitats de recerca durant la realització de la tesi doctoral.

El tutor i director de tesi no seran la mateixa persona quan existeixi més d'un director. La figura del tutor és única i no hi pot haver més d'un. En canvi, poden existir dos, o excepcionalment tres, codirectors, segons l'establert en el reglament del doctorat. En aquests casos, un dels codirectors pot ser-ne també el tutor.