Universitat Rovira i Virgili

Seguiment del doctorand

Una vegada matriculat en el programa, es configurarà per a cada doctorand el seu document d'activitats personalitzat a efectes del registre individualitzat de control. En aquest Document d'Activitats del Doctorand (DAD) s'enregistraran totes les activitats d'interès per al seu desenvolupament en el context del Programa de Doctorat, segons ho estableixi el tutor/a o director/a i d'acord amb les instruccions que formuli la Comissió Acadèmica. Les característiques, el format i suport i la custòdia d'aquest document s'ajustaran a les indicacions que estableixi la Comissió de Postgrau i Doctorat de la URV i la Comissió Acadèmica del Programa.

El DAD serà regularment revisat pel tutor i/o director de la tesi, responsable d'autoritzar i verificar les activitats enregistrades pel doctorand, així com d'elaborar els corresponents informes de seguiment (amb una periodicitat mínima anual) sobre el grau d'aprofitament i treball del doctorand. La seva realització és obligatòria per tal de continuar amb els estudis de doctorat, atès que és el sistema emprat anualment per valorar el grau d'aprofitament de la formació doctoral.

Per la seva banda, el Pla d'Investigació és un document dins de la plataforma SAD (Seguiment d'Activitats del Doctorand), realitzat pel doctorand amb el suport del tutor i/o director de tesi, en què es planifica la recerca al llarg del període doctoral. En aquest document caldrà especificar-ne els objectius, les eines i metodologia emprades, una planificació del desenvolupament de la tesi, així com els mitjans addicionals per a la recerca. El Pla d'Investigació s'ha d'elaborar durant el primer any, però podrà ser modificat en funció del desenvolupament de la tesi a fi d'incorporar canvis substancials, novetats, incidències i resultats obtinguts. 

Anualment, la Comissió Acadèmica del Programa avaluarà el Pla d'Investigació i el DAD juntament amb els informes que n'emeti el director. L'avaluació positiva en serà el requisit indispensable per assegurar la continuïtat al Programa. En cas que l'avaluació sigui negativa, degudament motivada, el doctorand haurà de ser novament avaluat en el termini de sis mesos, tot elaborant un nou Pla d'Investigació. En el supòsit que se'n produís una nova avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva al Programa.

L'Escola de Postgrau i Doctorat establirà els mecanismes d'avaluació i seguiment indicats anteriorment, així com la realització de la tesi en el temps estipulat. També definirà els procediments previstos en els casos de conflicte i tots aquells aspectes relatius a l'àmbit de la propietat intel·lectual.

Per a una major informació sobre el funcionament de la plataforma SAD, consulteu Tutorial SAD