Universitat Rovira i Virgili

Política de Qualitat

En el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les noves titulacions han de disposar d'un sistema de seguiment de la qualitat que vetlli per la seva correcta implantació, bon funcionament i posterior acreditació.

Des de la Facultat de Lletres s'han realitzat les actuacions següents, encaminades al seguiment de la qualitat de les titulacions que ofereix.

Política de qualitat

La Facultat de Letres s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia en sintonia amb la política de qualitat de la Universitat Rovira i Virgili, que complementa els plans estratègics i les normatives existents.

Política de qualitat de la Facultat de Lletres

Manual de qualitat

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels enseyaments. Dins d'aquest context, la Facultat de Lletres ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

Manual de qualitat de la Facultat de Lletres